Arm –en handbescherming  

     handbescherming

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan 50%. Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico’s weg te nemen, te beperken of door de inzet en het juiste gebruik van handschoenen.

Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de PBM-Richtlijn 89/686/EEG. Handschoenen kunnen aan diverse van de hieronder vermelde normen voldoen. De regelgeving van de handschoenen begint met de Europese Norm EN 420, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschreven.

 

Gehoorbescherming  

     oorbescherming

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving, of het nu voor een paar minuten of voor meerdere uren is, is gehoorbescherming altijd nodig. Een werknemer die zijn gehoorbescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt, riskeert zijn gezondheid.

Wanneer is geluid schadelijk?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. Op dit niveau dient de werkgever gehoor beschermende middelen ter beschikking te stellen. Vanaf 85 dB(A) is het geluid “schadelijk” en dient de werkgever technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet alleen schadelijk voor het gehoor. Daarnaast zijn vele vormen van lichamelijke stoornissen (bijv. concentratieproblemen, maag- en darmklachten en hoge bloeddruk) door een te hoge lawaaibelasting mogelijk.

 

Ademhalingsbescherming  

      ademhalingsbescherming

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen, dient men eerst de risico’s goed te definiëren. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen.

Ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing. Als op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp ademhalingsbescherming dragen. Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming.

 

Hoofdbescherming  

     hoofdbescherming

Hoofdletsel kan ontstaan door vallende,- omvallende of wegschietende voorwerpen, dan wel door het stoten van het hoofd, maar ook (vloei)stoffen kunnen hoofdletsel veroorzaken. Door het dragen van een veiligheidshelm wordt in veel gevallen ernstig hoofd- en/of hersenletsel voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is niet gebonden aan bepaalde beroepen, maar afhankelijk van de risico’s op de arbeidsplaats.

 Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:

 • op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
 • waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
 • waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende en/of wegvliegende voorwerpen

 Hoofdbeschermingsmiddelen worden ingedeeld in twee groepen:

 • industriële veiligheidshelmen
 • hoofdbedekkingsmiddelen

 

Oog –en gelaatsbescherming    

     oogbescherming

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden dan ook helaas regelmatig oog-ongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor niets is daardoor de veiligheidsbril één van de meest van toepassing zijnde persoonlijk beschermingsmiddel.

Vele gevaren kunnen soms onherstelbare oogschade tot gevolg hebben.

De verschillende industriële gevaren zijn:

 • Mechanische gevaren (vaste deeltjes, stof, splinters, etc.)
 • Chemische of biologische gevaren (spatten van zuren, oplosmiddel, besmet bloed, gassen, etc.)
 • Optische gevaren (ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, lasers, etc.)
 • Thermische gevaren (hete vloeistoffen, spatten van gesmolten materiaal, vlammen, etc.)
 • Ergonomische gevaren (onjuiste sterkte, verkeerde houding, etc.)

In eerste instantie moet gekeken worden naar maatregelen die het dragen van een veiligheidsbril overbodig maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen beschikbaar gesteld worden. Daarbij is er de keuze uit verschillende soorten en modellen.

We onderscheiden naar uitvoering 4 hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming:

 • Veiligheidsbrillen
 • Bescherm- en overzetbrillen
 • Ruimzichtbrillen
 • Gelaatsschermen

 

Diversen  

      allerlei

Valbeveiliging

Wij kunnen valbeveiligingsproducten en systemen leveren, laten installeren en inspecteren voor de voortdurende bescherming van de mensen die op hoogte werken. Horizontaal, verticaal, op hellingen… voor ieder gebouw of object bieden wij een totale en veilige oplossing.

Zaklampen

E.H.B.O. artikelen

Handreiningingsproducten

Tork (papier)

Poetslappen

Veiligheidssignalering